Projekt „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu” dofinansowywany jest z Funduszy Europejskich, a jego realizatorem w imieniu Gminy  Miasto  Kołobrzeg jest  Miejski  Ośrodek Pomocy  Społecznej w Kołobrzegu
Okres realizacji projektu: 01.07.2017 – 31.12.2020 r.
Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia  100 mieszkańców Kołobrzegu (w tym min. 55 kobiet i 22 osób   niepełnosprawnościami)  poprzez aktywną integrację o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym, działania środowiskowe oraz zasiłki i pomoc w naturze. 
PLANOWANE EFEKTY
Projekt zakłada uzyskanie następujących korzyści mierzalnych:
 • objęcie działaniami aktywnej integracji 100 osób, w tym min. 55 kobiet,
 • przybliżenie uczestników do rynku pracy poprzez możliwość nabywania nowych umiejętności, kompetencji i kwalifikacji,
 • osiągnięcie efektywności społecznej na poziomie  min. 44% a efektywności  zatrudnieniowej nie mniejszej niż 32%.
Oprócz efektów wymiernych ważne są dla uczestników projektu korzyści niemierzalne polegające m.in. na:
 • zawarciu nowych kontaktów, w tym zawodowych,
 • pobudzaniu ich zainteresowań, świadomości pro-społecznej i pro-zawodowej,
 • kształtowaniu postawy odpowiedzialnej  i aktywnej,
 • zwróceniu uwagi środowiska lokalnego na problemy osób z  niepełnosprawnościami
Wartość projektu: 1 556 366,40 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 318 814,40  zł 
KONTAKT 
pracownicy socjalni (budynek CSS ul. Okopowa 15A, I piętro) – tel. 94 35 52 305 w godz. 7.30 – 10.00 i 14.00 - 15.30 
koordynator projektu, tel. 94 35 52 319 – w godz. 7.30 – 15.30.  
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEPŁATNY

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników i uczestniczek
projektu „Aktywna integracja kluczem do sukcesu

dla mieszkańców Kołobrzegu”

W związku z faktem, iż od dnia 25.05.2018 r. we wszystkich państwach członkowskich
Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1) - ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwane RODO,
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
informuje poniżej wszystkich uczestników projektu o obowiązujących obecnie
przepisach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Celem wprowadzenia nowych regulacji zawartych w RODO jest ujednolicenie zasad
przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest:
a)    Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego mający siedzibę przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zwanego dalej RPO WZ 2014-2020, w ramach zbioru pn. „Projekty RPO WZ 2014 – 2020”;
b)    minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, dla danych w ramach zbioru pn. „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.
2.    W sprawach związanych z danymi mogą się Państwo kontaktować się z właściwym Inspektorem Ochrony Danych (IDO) odpowiednio pod wskazanymi adresami poczty elektronicznej:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor Danych Osobowych m.in. monitoruje przestrzeganie przepisów RODO przez Administratora Danych.

3.    Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020), którego jest Pani/Pan uczestnikiem/uczestniczką, a w szczególności: potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.
4.    Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwane RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).
5.    Państwa dane zostają powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, beneficjentowi realizującemu projekt - Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kołobrzegu z siedzibą przy ulicy Okopowej 15, 78-100 Kołobrzeg oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu (nazwa i dane każdego z podmiotów zostaną przekazane uczestnikom w trakcie realizacji projektu). Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WZ 2014-2020 w celu prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w punkcie 3, a także podmiotom świadczącym usługi pocztowe.
6.    Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7.    Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8.    Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia RPO WZ 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
9.    Każdy z Państwa ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
10.    Każdemu z Państwa przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11.    Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

 

Rekrutacja uczestników - I edycja

 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu jest realizatorem projektu pn. „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu”, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia mieszkańców miasta poprzez aktywną integrację o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym, działania środowiskowe oraz zasiłki i pomoc w naturze. 
 
Do udziału w projekcie zapraszamy:
 • osoby bezrobotne (w pierwszej kolejności z III profilem),
 • osoby nieaktywne zawodowo,
 • osoby z niepełnosprawnością,
 • osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
 • osoby korzystające z PO PŻ 
Aktualna edycja projektu trwa od 01 lipca 2017 r. do 31 maja 2018 r.
 

Co oferujemy w ramach projektu?

 
I. Dla wszystkich uczestników:
 
 1. Wsparcie pracownika socjalnego w oparciu o kontrakt socjalny, możliwość udziału  w projekcie socjalnym.
 2. Spotkania ze specjalistami w zakresie rozwiązywania problemów i pokonywania trudności życiowych (indywidualne i/lub grupowe spotkania z psychologiem, pedagogiem, prawnikiem, itp.).
 3. Udział w kursach i szkoleniach o charakterze edukacyjnym podnoszące kompetencje niezbędne na rynku pracy (szkolenia zawodowe lub inne nieodzowne na rynku pracy).
 4. Udział w ciekawych spotkaniach integracyjnych lub kulturalnych (razem z dziećmi lub innymi osobami bliskimi z rodziny i otoczenia) – co najmniej raz w kwartale.
 5. Zasiłki i pomoc w naturze zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, w tym  z przeznaczeniem na wsparcie udziału w projekcie (m.in. finansowanie kosztów: opieki na dziećmi w czasie zajęć projektowych, dojazdów na zajęcia projektowe, itd.)
 6. Wsparcie towarzyszące: badania lekarza medycyny pracy, ubezpieczenie NNW. 
 
II. Dla osób bezrobotnych z III profilu dodatkowo:
 1. Wsparcie trenera pracy, wspólne poszukiwanie najlepszych rozwiązań prozawodowych, pomoc w poszukiwaniu, podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia.
 2. Spotkania z doradcą zawodowym: opracowanie dokumentów aplikacyjnych, badanie predyspozycji i preferencji zawodowych, efektywne sposoby poszukiwania i utrzymania zatrudnienia.
 3. Zdobywanie doświadczenia zawodowego na rynku pracy:
  • możliwość odbycia stażu zawodowego u pracodawcy, czyli sprawdzenie się w konkretnych obowiązkach służbowych + wysokie stypendium stażowe,
  • możliwość odbycia wolontariatu, itp.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
 
 • z pracownikami socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu (budynek CSS ul. Okopowa 15A, I piętro) – w godz. 7.30 – 10.00 i 14.00 - 15.30 
lub 
 • z koordynatorem projektu, tel. 94 35 52 319 – w godz. 7.30 – 15.30.  
 

Podkategorie