Klub Senior+ w Kołobrzegu

Witamy na stronie Klubu Senior+ w Kołobrzegu

Klub Senior+ w Kołobrzegu funkcjonuje zgodnie z postanowieniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020 (M.P. z 2016 r. poz. 1254).

Cel działania Klubu:
Klub Senior+ w Kołobrzegu to miejsce spotkań mieszkańców Kołobrzegu w wieku 60 i więcej lat, nieaktywnych zawodowo, którzy są zainteresowani różnymi formami aktywności
i integracji.
Celem Klubu Senior+ w Kołobrzegu jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie Seniorów do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego.  

Uczestnictwo w Klubie:
Uczestnikiem / uczestniczką Klubu Senior+ w Kołobrzegu może zostać każdy mieszkaniec Kołobrzegu, który ukończył 60 lat i jest osobą nieaktywną zawodowo.
Uczestnictwo w Klubie jest nieodpłatne.
Uczestnictwo w Klubie Senior+ w Kołobrzegu odbywa się na zasadach:   

 • poszanowania podmiotowości każdego Seniora, poszanowania  godności, wolności
 • i intymności uczestników;
 • zapewnienia Seniorom poczucia bezpieczeństwa;
 • zapewnienia otwartego dostępu do usług;   
 • promowania samorządności poprzez wybór i działalność Rady Klubu;
 • promowania potencjału i doświadczenia Seniorów;
 • motywowania Seniorów do samopomocy;  
 • animowania aktywności i rozwoju osobistego w oparciu o indywidualne potrzeby i możliwości Seniora / Seniorki;
 • animowania integracji pomiędzy Seniorami, a środowiskiem lokalnym;
 • promowania wolontariatu międzypokoleniowego.  

Przyjęcie do Klubu Senior+ w Kołobrzegu wymaga złożenia Deklaracji uczestnictwa
w Klubie Senior+ w Kołobrzegu wraz z wymaganymi załącznikami. Uczestnicy przyjmowani są do Klubu pod warunkiem dysponowania wolnymi miejscami. Uczestnictwo w Klubie rozpoczyna się od dnia rozpoczęcia udziału Seniora / Seniorki w zajęciach wybranej stałej sekcji lub w warsztatach.

Funkcjonowanie Klubu:
Klub mieści się w budynku Centrum Spraw Społecznych, przy ulicy Okopowej 15a
i funkcjonuje w okresie od września do czerwca od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 19.00. W uzasadnionych sytuacjach Klub może realizować swoje działania także
w innych godzinach lub w dni wolne od pracy.  
Klub funkcjonuje w ramach Sekcji Aktywny Senior w Dziale Aktywizacji i Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.

Oferta Klubu:
Oferta Klubu realizowana jest na podstawie i zgodnie z rocznym planem pracy Klubu.
Klub oferuje Seniorom m.in. organizację czasu wolnego, możliwość rozwoju pasji i zainteresowań, zajęcia edukacyjne  i  aktywizacyjne, spotkania integracyjne.
Zajęcia w Klubie organizowane są w formie:

 • stałych sekcji liczących co najmniej 5 uczestników Klubu,
 • warsztatów tematycznych,  
 • spotkań ogólnych: prelekcji, odczytów, wycieczek, wizyt studyjnych, imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych, udziału w ogólnodostępnych lub dedykowanych imprezach artystycznych, kulturalnych i sportowych, itd.,
 • innych form rozwoju, rekreacji i wypoczynku.  

Samorząd uczestników Klubu:  
Samorząd uczestników reprezentuje Rada Klubu Senior+ w Kołobrzegu, której kadencja trwa 12 miesięcy.  

Podstawy działania Klubu:
Klub działa zgodnie z przepisami:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1508),  
 • Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu (Zarządzenie Nr 93/17 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 11 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego MOPS z późn. zm.),  
 • Uchwały XLIII/662/18 Rady Miasta Kołobrzeg  z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie Senior+ (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2018 r., poz. 3469),  
 • Regulaminu Klubu Senior + w Kołobrzegu.

Podmiot prowadzący:
Gmina Miasto Kołobrzeg
jednostka organizacyjna: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
78-100 Kołobrzeg
ul. Okopowa 15
Realizacja zadania publicznego pod nazwą „Wyposażenie Klubu Senior+ Moduł I” – umowa nr 234/S4/S+/M1/2018 z 28 marca 2018 r.

Kontakt:
siedziba placówki:
Klub SENIOR+ w Kołobrzegu
78-100 Kołobrzeg ul. Okopowa 15a
(budynek Centrum Spraw Społecznych)
tel. 94 35 52 518 w godzinach 16.00 – 19.00

adres do korespondencji:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
Dział Aktywizacji i Integracji Społecznej
78-100 Kołobrzeg ul. Okopowa 15
tel. 94 35 52 333, 94 35 52 319 w godzinach 7.30 – 15.30

koordynator Sekcji Aktywny Senior:
Pani Teresa Gębczyńska, tel. 94 35 52 333, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deklaracje uczestnictwa w Klubie Senior+ w Kołobrzegu można składać:

 • w Dziale Aktywizacji i Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, ul. Okopowa 15, pok. 103 lub 127 w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 15.00 – 16.00, tel. 94 35 52 333, 94 35 52 319
 • w siedzibie Klubu Senior+ w Kołobrzegu, ul. Okopowa 15a od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 – 16.30, tel. 94 35 52 518.  

Dokumenty do pobrania:

 1. UCHWAŁA NR XIX.662.18 z dnia 28 czerwca 2018 r. uchwała w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie Senior+
 2. Regulamin Klubu Senior+ w Kołobrzegu
 3. Deklaracja uczestnictwa – zał. 1
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem – zał. 2
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zał. 3
 6. Oświadczenie dotyczące wizerunku – zał. 4
 7. Zaświadczenie lekarskie – zał. 5
 8. Informacja DO – zał. 6